Polityka Zachowania Poufności Danych

POLITYKA ZACHOWANIA POUFNOŚCI DANYCH 

IKEA Centres ponosi odpowiedzialność za ochronę danych osobowych zbieranych od użytkowników. 
Spółkę, która odpowiada za zbieranie danych na każdej witrynie internetowej wskazuje się w zakładce 
KONTAKT. 

Niniejsza Polityka zachowania poufności danych IKEA Centres określa rodzaje zbieranych informacji, 
sposoby ich wykorzystania, osoby, którym będą ujawniane, a także zasady, na jakich użytkownik 
uzyskuje do nich dostęp, może je zmieniać i usuwać. Udostępniając nam swoje dane osobowe, 
użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie na jeden lub więcej sposobów określonych niniejszą 
Polityką zachowania poufności danych. DANE NIEOSOBOWE

Przy wejściu na witryny IKEA Centres pobierane są automatycznie (tzn. w sposób inny niż przez 
rejestrację) dane nieosobowe (np. rodzaj wykorzystywanej wyszukiwarki internetowej oraz systemu 
operacyjnego, nazwa domeny strony, z której na witrynę wchodzi użytkownik, liczba wizyt, średni 
czas spędzony na witrynie, przeglądane strony). Dane te są następnie przechowywane dla monitorowania 
atrakcyjności witryn i dla wprowadzania ulepszeń w ich działaniu/treściach. Dane takie zbierane są 
z wykorzystaniem plików ‘cookies’ oraz innych technologii, które pomagają określić i pokazują, które 
z części witryny cieszą się popularnością, które strony wybierają odwiedzający i ile czasu na nich spędzają. 
Cookies to informacja wysyłana przez serwer do wyszukiwarki i na wyszukiwarce przechowywana. Taka 
informacja jest następnie odsyłana do serwera w każdym przypadku, w którym wyszukiwarka wysyła 
zapytanie do serwera o daną stronę. Dzięki temu serwer witryny może określić i wytyczyć wyszukiwarkę. 
Wykorzystywane przez IKEA Centres cookies to pliki techniczne, które są konieczne do badania modeli 
natężenia ruchu internetowego, które wykorzystuje się do indywidualizowania doświadczenia użytkownika 
oraz zapewnienia mu większej wygody przy każdej interakcji. 

Wchodząc na witrynę IKEA Centres, użytkownik jest proszony o zgodę na wykorzystanie cookies. Poprzez 
naciśnięcie przycisku „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z cookies na tej witrynie. Jeśli 
jednak nie wyrazi takiej zgody lub zdezaktywuje cookies, nadal zachowuje taki sam dostęp do treści witryny, 
jak w przypadku wyrażenia zgody lub pozostawienia cookies aktywnymi. Skutkiem braku zgody będą jedynie 
nieco mniej dokładne dane o korzystaniu z witryny, które znajdą się w raportach wewnętrznych IKEA Centres. 
Należy pamiętać, że nawet jeżeli wyraziliśmy zgodę na wykorzystanie cookies, zawsze możemy zmienić zdanie 
i wyczyścić z nich wyszukiwarkę. Przy kolejnej wizycie na witrynie użytkownik zostanie ponownie poproszony 
o wyrażenie zgody na wykorzystanie cookies. Może jej udzielić lub odmówić. DANE OSOBOWE

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem rejestracji. IKEA Centres zyskuje zatem dostęp jedynie do tych 
informacji, które poda sam użytkownik. Doceniając takie zaufanie, IKEA Centres podejmuje szereg działań 
ostrożnościowych – między innymi administracyjnych, technicznych czy fizycznych – by chronić dane osobowe 
użytkowników przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym wykorzystaniem, fałszowaniem oraz błędami technicznymi, 
a także przed nieuprawnionym dostępem, kopiowaniem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. W trakcie procesu 
rejestracji IKEA Centres przedstawi również użytkownikowi wymagane prawem informacje oraz, jeżeli jest to 
konieczne, poprosi go o zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych. WITRYNY PODMIOTÓW TRZECICH 

Przy korzystaniu z linków do witryn podmiotów trzecich, mogą być zbierane, bez zgody takich podmiotów 
trzecich, dane nieosobowe i osobowe. IKEA Centres nie odpowiada za przyjętą politykę zachowania poufności
lub treści takich innych (zewnętrznych) witryn. 


UJAWNIANIE INFORMACJI 

Zachowanie poufności danych osobowych ma znaczenie kluczowe, nie tylko dla użytkownika, ale również 

dla samej IKEA Centres. Informacje dostarczane na witryny przez użytkowników są objęte poufnością i nie 
podlegają ujawnieniu, o ile nie wymagają tego przepisy prawa lub nie jest to konieczne w związku 
z postępowaniem sądowym lub dla ustalenia, wykonania lub obrony praw (w tym przedłożenia informacji 
podmiotom zewnętrznym dla celów zapobiegania oszustwom i obniżania ryzyka kredytowego). 


W danym czasie, niektóre informacje mogą zostać przekazane do należących do IKEA Centres spółek/oddziałów 

z innych krajów. Jeżeli prawo wymaga uzyskania zgody użytkownika, bez jej uzyskania nie zostanie zrealizowany 
żaden transfer danych. Ponadto, IKEA Centres zawsze podejmuje techniczne i organizacyjne środki ostrożności 
oraz zapewnia właściwą kontrolę bezpieczeństwa, zapobiegającą nieupoważnionemu ujawnieniu danych 
osobowych użytkownika. 


Może się zdarzyć, że do utrzymywania/opracowywania witryn angażowane są podmioty trzecie. W takich 

przypadkach również one będą zobowiązane do zachowania względem wszystkich danych tego samego 
obowiązku poufności, co IKEA Centres.PYTANIA DOTYCZĄCE ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki zachowania poufności lub przetwarzania 
danych, prosimy o kontakt pod adresem: marketing.iicg@ikea.com lub z osobą wskazaną na każdej witrynie 
w zakładce KONTAKT Użytkownik może się zwrócić z prośbą o przekazanie mu wszelkich posiadanych przez 
nas jego danych osobowych. Prosimy o powiadomienie w przypadku, gdy posiadane przez nas dane osobowe 
użytkownika wymagają poprawienia lub aktualizacji.