polityka prywatności Alei Juniora

Niniejsza Polityka prywatności objaśnia, dlaczego i w jaki sposób używamy informacji osobistych, które zbieramy o dziecku i jego opiekunie podczas pobytu w obiekcie Aleja  Juniora w Centrum Handlowym ALEJA BIELANY.

NAZWA ADMINISTRATORA

Ingka Centres Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach przy ul. Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, z kapitałem zakładowym w wysokości 210.485.440 PLN (w całości wpłacony), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000725159, REGON: 008056098, NIP: 527-020-36-03, przetwarza dane osobowe jako administrator danych na potrzeby prowadzenia oraz w związku z pobytem dziecka na placu zabaw Aleja Juniora w ramach Centrum Handlowego ALEJA BIELANY.

RODZAJ DANYCH I CEL ICH ZBIERANIA

Zbieramy dane w poniższej formie:
 • imię i nazwisko opiekuna,
 • imię dziecka,
 • data urodzenia dziecka,
 • numer telefonu komórkowego opiekuna,
 • komentarz – uwagi/zalecenia opiekuna dotyczące opieki nad dzieckiem (o ile dotyczy), 

  Powyższe dane są zbierane w celu wykonania umowy o opiekę nad dzieckiem oraz w naszym prawnie uzasadnionym interesie, aby w razie takiej potrzeby móc skontaktować się podczas pobytu dziecka u nas, a także by zapewnić odebranie dziecka przez odpowiednią osobę. Wskazania medyczne dotyczące zdrowia dziecka będą przetwarzane wyłącznie za zgodą jego opiekuna w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz należytej opieki w czasie pobytu.

  DALSZE PRZEKAZYWANIE DANYCH

  Możemy przekazywać Twoje dane innym podmiotom z grupy INGKA, a także podmiotom zewnętrznym, które w imieniu administratora zarządzają Aleja Juniora. Takie dane mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z prowadzeniem placu zabaw Aleja Juniora lub obsługą techniczną systemu. Nie możemy jednak używać Twoich danych do innych celów własnych ani ujawniać ich stronom trzecim. 
  Twoje dane nie będą przekazywane poza Unię Europejską. 

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Podczas odwiedzin placu zabaw Aleja  Juniora poprosimy o zaktualizowanie danych dziecka i opiekuna, jeżeli już wcześniej zostały przez nas zebrane by upewnić się, że dane te są prawidłowe i aktualne. Po 180 dniach od ostatniej wizyty dane zostaną automatycznie usunięte. Jeżeli kolejna wizyta dziecka w Alei Juniora nastąpi po upływie tego okresu, poprosimy o ponowne podanie danych.

  DOSTĘP DO DANYCH I ICH SPROSTOWANIE

  W dowolnym czasie możesz poprosić o kopię danych swoich oraz dotyczących Twojego  dziecka, a także o ich poprawienie, usunięcie lub wprowadzenie innych zmian w sposobie ich wykorzystywania. W tym celu proszę napisać na poniższy adres: Ingka Centres Polska Sp. z o.o., Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, Polska lub wysłać e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: prywatnosc.alejabielany@ikea.com
  W przypadku kolejnego żądania może zostać pobrana niewielka opłata za jego obsługę, gdyby odpowiedź wymagała wprowadzenia zmiany technicznej. Naszym pragnieniem jest, aby Twoje dane osobowe były zawsze dokładne i aktualne. Możesz także zażądać sprostowania lub usunięcia danych, które są nieprawidłowe lub są już zbędne. 
  Wszelkie zastrzeżenia odnośnie do naruszeń Twojej prywatności można składać do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

  Staramy się systematycznie weryfikować Politykę prywatności i umieszczać jej aktualizacje na stronie internetowej Centrum Handlowego ALEJA BIELANY. W przypadku wprowadzenia zmian, zostaniesz o tym poinformowany przed ponownym przekazaniem nam swoich danych. Niniejsza Polityka prywatności była ostatnio aktualizowana 25 maja 2018 r.

  INFORMACJE KONTAKTOWE

  Prosimy o kontakt w przypadku pytań dotyczących zasad prywatności lub przechowywanych informacji, pisząc na adres e-mail: prywatnosc.alejabielany@ikea.com lub listownie na adres Ingka Centres Polska Sp. z o.o., Janki, Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, Polska.